Кыргыз-өзбек этномаданий жалпылыктары

Type: Book
Size: 9MB
Date: 07 February 2020
View or download PDF (in English)
View or download PDF (Kyrgyz)
Other languages: English | Русский язык |
Өзбектер түркий тилде сүй лөгөн элдердин бири катары кыргыздар менен тарыхый, маданий, диний жактан жалпылыкка ээ. Саны жагынан да кыргыздардан кий инки экинчи орунда туруп, өздөрүнчө чогуу жашап жаткандыгына карабастан, ушул кезге дей ре кыргызстандык өзбектердин маданияты терең изилденбей келүүдө. Бул эмгекте кыргыз жана өзбек элдеринин үй лөнүү үлпөтүнө, баланын төрөлүшүнө жана өсүшүнө, ошондой эле сөөк коюуга бай ланышкан каадасалттары, ырым-жырымдары, ишенимдери, тыюулары, алардагы жалпылыктар баяндалат. Эмгек негизинен Кыргызстандын түштүк ай магынан 2000-2010-жылдар аралыгында автордун студенттеринин жардамы менен эл арасынан жый наган этнографиялык маалыматтарына таянуу менен аткарылды. Фольклор таануучуларга, тарыхчыларга, этнографтарга, студенттерге, окуучулар менен мугалимдерге жана бул боордош эки элдин салттуу маданиятына кызыккан жалпы окурмандарга арналат.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more