САНЪАТИ МУСИRИИ ПОМИР

Date: 21 January 2011
Fact Sheet
Other languages: забони тоҷикӣ |

Душанбе, Тоxикистон, 21 январи 2011. Маросими муаррифии xилд{ои I, II ва III – и китоби «Санъати мусиrии Помир» имрeз дар Маркази Исмоилияи ша{ри Душанбе баргузор гардид. Ин се xилди аввал, ки аз xониби Донишго{и Осиёи Марказb нашр гардидаанд, rисмати асари панxxилда буда, мусиrии фолклорb, таърихи шифо{b ва анъана{ои театрии минтаrаи Помири Тоxикистонро дар бар мегиранд.
Китоби «Санъати мусиrии Помир» омeзиши васеи мусиrb ва мероси муосири Помирро дар бар гирифта, он натиxаи кор{ои илмии дар тeли rариб чил сол ба даст овардаи доктори илм Низом Нурxонов ва {амкоронаш докторон Файзулло Кароматов ва Ба{риниссо Rобилова мебошад.

Ба маxмeъа нашри нави ду xилди аввали китоби «Санъати мусиrии Помир», ки яке соли 1978 ва дигаре соли 1986 ба табъ расида буданд, дохил гардидаанд. Ин асар бозёфт{ои кор{ои илмb-тадrиrотии дар зарфи rариб 20 сол ба омeзиши минтаrаи Помири Тоxикистон бахшида шударо, ки бори аввал соли 1959 аз xониби Пажe{ишго{и таърих, бостоншиносb ва этнографияи Академияи Улуми Тоxикистон фармоиш шуда буд, дар бар мегирад. Гарчанде ин асар пас аз нашраш ҳамчун дастоварди арзишманди соҳа шинохта шуда бошад ҳам xилд{ои аввали он муддати тeлонb рeи чоп наомада буданд.

Xилди сеюм, «Мусиrии маросимb: туй, мавлуд ва мотам» ба баррасии мусиrии маросимb бахшида шуда, баргузории ид{о ва xашн{ои анъанавии мардумро дар бар мегирад ва он xилди навест дар байни панx xилди ба наrша гирифташуда.

Дар доираи {адафи хеш – {ифзи мероси фар{ангb чун арзиш барои оянда, Донишго{и Осиёи Марказb корро бо гурe{и доктор Нурxонов аз мо{и январи соли 2009 бо маrсади э{ёи тадrиrоти илмии да{сола{о ба омeзиши анъанаи гуногунранги мусиrии минтаrа бахшидашуда оuоз кард. Асари мазкур, ки тавассути дастгирии муаллифон аз xониби Донишго{и Осиёи Марказb ва кeмаки Бунёди Кристенсен дар нашри он рeи даст омадааст, са{ми боризе аст дар {ифз ва э{ёи анъанаи мусиrии халrи тоxик.

Ин китоб натиxаи фаъолияти панxо{солаи доктор Нурxонов дар Пажe{ишго{и таърих, бостоншиносb ва этнографияи ба номи А. Дониши Академияи улуми Тоxикистон мебошад. E дар ин xо аз соли 1951 ба {айси профессор фаъолият намуда, зиёда аз 35 монография ва 850 маrолаи илмиро доир ба анъана{ои мухталифи фар{ангии Тоxикистон нашр намудааст.

Нашри «Санъати мусиrии Помир» барои Н. Нурxонов дастоварди махсусан му{им дар фаъолияти пурсамари илмии e мебошад. «Барои ман бо Донишго{и Осиёи Марказb кор кардан ва бори дигар назар кардан ба тадrиrот{ои илмии сол{ои пеш ифтихори бузург буд. Аз сари нав нашр намудани ду xилди аввал ва та{ияи xилди сеюм ба мо имкон дод, ки са{ми илмии хешро таxдиди назар кунем ва ба насл{ои оянда супорем».

Дар айни {ол Донишго{и Осиёи Марказb та{ияи xилд{ои чорум ва панxумро, ки мувофиrи наrша бояд дар соли 2011 ба итмом расанд, дастгирb менамояд. «Барои Донишго{и Осиёи Марказb ношири ин асари му{им будан боиси ифтихор аст», мегeяд директори кулли Донишго{и Осиёи Марказb доктор Богдан Кравченко. «Мероси фар{ангии бой ва гаронба{ои Тоxикистон бояд на фаrат {ифз гардад, балки аз худ карда шуда, миёни насл{ои оянда чb дар сат{и минтаrа ва чb байналмилалb па{н карда шавад. Ин кор худ аз худ ба вуrуъ намепайвандад, он иrдоми xиддии илмb металабад. Кори Нурxонов намунаи бемисли наrши илм дар кори ниго{дорb, ба таври хаттb xамъ овардани ганxи фар{ангb ва шинос намудани насли оянда бо осори гузашта мебошад».

[аммуаллифони xилди сеюми ин осори мусиrb доктор Кароматов, мудири шeъбаи мусиrии Донишкадаи санъати тасвирии ба номи [амза [акимзода Ниёзии ша{ри Тошканд, мутахассиси мусиrии тоxик ва узбек ва инчунин доктор Б. Rобилова, ходими калони илмии Пажe{ишго{и таърих, бостоншиносb ва этнографияи ба номи А. Дониши Академияи улуми Тоxикистон, ки асосан доир ба мусиrии фолклорb ва муосири тоxик асар{ои илмb менависад, мебошанд.

Барои гирифтани маълумоти бештар метавонед ба шахсони зерин муроxиат кунед:

Нисар Кешвани
Ходим оид ба равобит
Донишго{и Осиёи Марказb
Xум{урии Rиргизистон
ш. Бишкек, кeчаи Токтогул 138
Тел: +996 (0) 770 822 851
Суроuаи электронb: nisar.keshvani@ucentralasia.org

Мунира Шоинбекова
Ходим оид ба равобит
Ташкилоти Оuохон оид ба рушд
Xум{урии Тоxикистон ш. Душанбе
кeчаи Uани Абдулло 8-10
Тел: +992 93 500-82-92
Суроuаи электронb : munira.shoinbekova@akdn.org

Маълумот{о:
Донишго{и Осиёи Марказb
Донишго{и Осиёи Марказb (ДОМ) соли 2000 таъсис дода шуд. Шартномаи байналмилалии таъсиси ин донишгоҳи хусусb ва дунявb ва Оинномаи онро Воло{азрат Оuохон ва президент{ои xум{ури{ои Тоxикистон, Rазоrистон ва Rирuизистон имзо намуданд ва он аз xониби парлумонҳои {ар се кишвар ба тасвиб расида, дар Созмони Милали Мутта{ид ба қайд гирифта шудааст. ДОМ таxассумгари кeмак ва {амкории васеи Шабака{ои Огохон оид ба рушд мебошад. Маълумоти бештарро оиди ДОМ метавонед аз сомонаи www.ucentralasia.org  дастрас намоед.

Ташкилоти Оuохон оид ба рушд (AKDN)
Ташкилоти Оuохон оид ба рушд аз гурeҳи оxонсиҳои босалоҳият иборат мебошад, ки дар бахшҳои му{ити зист, тандурустb, маориф, меъморb, фар{анг, молияи хурд, инкишофи де{от, пешгирии фалокат, рушди корхона{ои хусусb ва э{ёи ша{р{ои таърихb фаъолият мебаранд. Шабака{ои Оuохон барнома{ои худро новобаста аз эътиқоди маз{абb, нажодb ва xинсият пиёда мекунанд. Маълумоти бештарро оиди Шабака{ои Оuохон оид ба рушд метавонед аз сомонаи www.akdn.org  дастрас намоед.

Бунёди Кристенсон
Бунёди Кристенсен (TCF) ба нерeи биологb ва гуногунии фарҳангb барои дастгирb ва беҳтарсозии xаҳони мутағайир ва ноустувор эътимод дорад. Фаъолияти Бунёд ба самти ғанисозии “ҳаётии фарҳангb” равона шудааст. Рислолати Бунёд аз дастгирии талошҳои инсонҳо ва муассисоте, ки ба xаҳони аз нигоҳи биологb гуногун ва аз худифодакунии сунъb ва эxодкорb xиҳати ҳифозати роҳҳои ҳаётb ва муҳити зебо, ғанb ва устувор илҳомгирифта эътимод доранд, иборат мебошад. Барои маълумоти муфассал аз сомонаи http://www.christensenfund.org дидан кунед.

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more